Virtual Tour

Welcome to Ballston Spa Veterinary Clinic
Welcome to BSVC!
BSVC Entry
Welcome to BSVC!
Reception Area at Ballston Spa Veterinary Clinic
Reception
BSVC Reception
Reception
Waiting Area at Ballston Spa Veterinary Clinic
Waiting Area
BSVC Waiting Area
Waiting Area
Exam Rooms 1-3 at Ballston Spa Veterinary Clinic
Exam Rooms 1-3
Exam Rooms 4-6 at Ballston Spa Veterinary Clinic
Exam Rooms 4-6
Kids Area (Overlooks Exam Room 5 & 6) at Ballston Spa Veterinary Clinic
Kids Area (Overlooks Exam Room 5 & 6)
Exam Room at Ballston Spa Veterinary Clinic
Exam Room
Ward at Ballston Spa Veterinary Clinic
Ward
BSVC Ward
Ward
Surgery at Ballston Spa Veterinary Clinic
Surgery
BSVC Surgery
Surgery
Surgery Room at BSVC
Surgery
Dentistry at Ballston Spa Veterinary Clinic
Dentistry
Rehab at Ballston Spa Veterinary Clinic
Rehab
BSVC Rehab
Rehab
Dog Rehab at BSVC
Rehab
BSVC Dog Rehab
Rehab
Isolation Room at Ballston Spa Veterinary Clinic
Isolation Room
X-Ray Room at Ballston Spa Veterinary Clinic
X-Ray Room
Dog Boarding at Ballston Spa Veterinary Clinic
Dog Boarding
BSVC Dog Boarding
Dog Boarding
Cat Boarding at Ballston Spa Veterinary Clinic
Cat Boarding
Outside Play Area at Ballston Spa Veterinary Clinic
Outside Play Area